ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555
  รายละเอียด :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ประกอบกับข้อ ๒2  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555  ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2555  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 15  วัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 668 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.