ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)
  รายละเอียด :

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก) จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2555  ไปแล้ว  นั้น


 


                   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2554  จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก) โดยเรียงลำดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ  ดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1076 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.