ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)  จำนวน  1  อัตรา  โดยรับสมัครในระหว่างวันที่  16 – 24  กรกฎาคม  2555  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2555   นั้น


 

                   บัดนี้  การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 (1) แห่งประกาศคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2554  ประกอบกับข้อ 4 ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2555  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 660 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.