ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
  รายละเอียด :

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2555  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2555  เรียบร้อยแล้ว  นั้น 


อาศัยอำนาจตามความข้อ 33 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2555  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 478 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.