กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายละเอียด :
    

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2561 จัดทำโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คำนำ การจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2559 - 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้เป็นการจัดทำแผนระยะสั้น ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยจัดทำตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ วิสัยทัศน์อำเภอ โดยการนำเอาข้อมูลจากการสำรวจปัญหา/ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2559 - 2561 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1 1. ด้านกายภาพ 1 2. ก้านการเมือง/การปกครอง 2 3. ประชากร 3 ส่วนที่ 2 สรุปผังองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ 4 ส่วนที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตำบลบางใบไม้ ประวัติตำบลบางใบไม้ ในปีพุทธศักราช 2312 พระเจ้าตากสินยกกองทัพมาตีเมืองนครศรีธรรมราชแตก ทหารผู้คนล้มตายจำนวนมาก แม่ทัพนายกองของเมืองนครศรีธรรมราช ถูกฆ่าตายเกือบหมด เหลือแต่แม่ทัพด้านทิศเหนือชื่อ ขุนประจันศึกชิด และทหารเอก สองคนพี่น้อง คนน้องมียศเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ได้เห็นว่าเมืองจะแตกแน่แล้ว เพราะถูกข้าศึกล้อมไว้ทุกด้าน เหลืออยู่ทางเดียวคือทะเลที่จะหนีรอดได้ จึงได้รวบรวมทหารที่สนิทจำนวนหนึ่ง พร้อมครอบครัวและผู้คนลงเรือหนีเล็ดลอดออกสู่ทะเลในเวลากลางคืน มุ่งหน้าไปสู่เมืองไชยา เมื่อถึงเมืองไชยาได้ทราบข่าวว่า พระเจ้าตากสินได้ยึดเมืองไชยาไว้ได้เรียบร้อยแล้ว และสำเร็จโทษเจ้าเมือง ไชยาเสีย ได้แต่งตั้งให้ นายบุญชู เป็นปลัดเมือง รักษาการเมืองไชยา เมื่อขุนประจันศึกประชิด และพรรคพวกได้ทราบข่าวดังนั้นจึงหันหัวเรือกกลับ วิ่งรอนแรมมาเรื่อย จนกระทั่งเข้ามาหยุดอยู่ในบางแห่งหนึ่ง ห่างไกลจากผู้คน จึงให้พรรคพวกที่ติดตามมาขึ้นสำรวจพื้นที่ เห็นว่าเป็นที่เหมาะสม และปลอดภัยจากการติดตาม สามารถตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ได้ พื้นที่ทำเลเหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีทรัพยากรมากมายพอจะเลี้ยงผู้คนให้อยู่กันอย่างมีความสุขในระยะยาวได้เป็นอย่างดี และต่อมาในราวปีพุทธศักราช 2313 –2314 จึงได้สร้างบ้านเรือนถาวรขึ้น ในลักษณะทางไทยจำนวนห้าหลัง เป็นบ้านหลังใหญ่ให้พออยู่กับคนจำนวนมาก ต่อมาผู้คนจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านใหญ่” ชาวบ้านจึงตั้ง ขุนประจันศึกประชิด เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน “เรียกว่านายบ้าน” หลายปีต่อมา ชาวบ้านก็ได้เดินทางมาหาที่อยู่อาศัยเกิดชุมชนหมู่บ้านขึ้น หลายหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านก็เรียกชื่อไปตามภูมิประเทศที่มีอยู่เป็นเครื่องหมายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านปลายคลอง ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะสมัยนั้นคลองตัน คลองไปสุดที่ตรงนั้นพอดี จึงเรียกว่าปลายคลอง ต่อมาได้ขุดคลองให้ทะลุแม่น้ำตาปีในภายหลัง จึงเรียกคลองตรงนั้นว่าคลองขุด ส่วนชุมชนหมู่บ้านบางไผ่ในสมัยนั้นเป็นดงไม้ไผ่ จึงเรียกว่า หมู่บ้านบางไผ่ ส่วนหมู่บ้านบางยางกับหมู่บ้านบางตะเคียน (บางเคียน) ก็มีสภาพเช่นเดียวกัน คือมีต้นยางใหญ่เป็นป่าใหญ่ จึงเรียกว่าหมู่บ้านบางยาง มีต้นตะเคียนใหญ่มีป่าใหญ่ จึงเรียกว่าหมู่บ้านบางตะเคียน (บางเคียน) มาจนทุกวันนี้ ตำบลบางใบไม้เป็นตำบลที่ตั้งห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่ตั้งตำบลมีลำคลองเป็นจำนวนมาก สองข้างเป็นป่าไม้ เบญจพรรณ ในลำคลองจะมีใบไม้ลอยทับทมกันน้ำขึ้นลงไม่สะดวก เมื่อมีการตั้งตำบลหมู่บ้าน ตำบลบางใบไม้ สืบเนื่องจากในลำคลองมีใบไม้มากนั้นเอง เป็นชุมชนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับขนานนามว่า “คลองร้อยสาย” ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ชุมชนชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองและมีเอกลักษณ์วิถีไทยแบบดั้งเดิม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีธรรมชาติสองฝั่งคลองที่เต็มไปด้วยพืชน้ำและต้นจาก ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพประมงและทำสวน การคมนาคมเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่มาของคำว่า “คลองร้อยสาย” ข้อมูลตำบลบางใบไม้ พื้นที่ตำบลบางใบไม้ ประมาณ 10.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,337.5 ไร่ การปกครองแบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 250 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 922 ครัวเรือน ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลบางใบไม้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางไทร, ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ ติดต่อ แม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพหลักของประชาชน ทำสวนมะพร้าว, สวนผลไม้, ประมง, รับจ้าง, รับราชการ และสวนปาล์มน้ำมัน การพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง การศึกษา 1. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนวัดบางใบไม้ 2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนวัดบางใบไม้ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 3. ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ศูนย์วัดบางใบไม้ สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด 1 แห่ง วัดบางใบไม้ - ศาลเจ้า 1 แห่ง สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใบไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านบางไผ่ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตราการมีและใช้ส้วมราดร้อยละ 99 ส่วนที่ 2 1. พื้นที่การปกครองในความรับผิดชอบ 10.14 ตารางกิโลเมตร รวม 5 หมู่บ้าน - จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีบางส่วน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านเบิดล่าง - หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหญ่ - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เต็มหมู่บ้าน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง - หมู่ที่ 4 บ้านบางไผ่ - หมู่ที่ 5 บ้านบางยาง 2. จำนวนประชากรในความปกครอง 2,678 คน แยกเป็นชาย 1,275 คน หญิง 1,403 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 931 ครัวเรือน หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ ชาย หญิง 1 บ้านเบิดล่าง 321 345 666 196 2 บ้านคลองใหญ่ 118 152 270 144 3 บ้านปลายคลอง 357 365 722 249 4 บ้านบางไผ่ 180 223 403 150 5 บ้านบางยาง 299 318 617 192 รวม 1,275 1,403 2,678 931 ส่วนที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2561 กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ 1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เม.ย. 60 วัดบางใบไม้ 2. งานลอยกระทง พ.ย.60 วัดบางใบไม้ 3. งานชักพระประเพณี ต.ค. 60 ม.1-5 4. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งปี วัดบางใบไม้ 5 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน เขตพื้นที่ -ท่องเที่ยวเชิงเกษตร -ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดทั้งปี ต.บางใบไม้ 6.ตลาดน้ำประชารัฐ ทุกวันอาทิตย์ ต.บางใบไม้ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2561 จัดทำโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คำนำ การจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2559 - 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้เป็นการจัดทำแผนระยะสั้น ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยจัดทำตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ วิสัยทัศน์อำเภอ โดยการนำเอาข้อมูลจากการสำรวจปัญหา/ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2559 - 2561 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1 1. ด้านกายภาพ 1 2. ก้านการเมือง/การปกครอง 2 3. ประชากร 3 ส่วนที่ 2 สรุปผังองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ 4 ส่วนที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตำบลบางใบไม้ ประวัติตำบลบางใบไม้ ในปีพุทธศักราช 2312 พระเจ้าตากสินยกกองทัพมาตีเมืองนครศรีธรรมราชแตก ทหารผู้คนล้มตายจำนวนมาก แม่ทัพนายกองของเมืองนครศรีธรรมราช ถูกฆ่าตายเกือบหมด เหลือแต่แม่ทัพด้านทิศเหนือชื่อ ขุนประจันศึกชิด และทหารเอก สองคนพี่น้อง คนน้องมียศเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ได้เห็นว่าเมืองจะแตกแน่แล้ว เพราะถูกข้าศึกล้อมไว้ทุกด้าน เหลืออยู่ทางเดียวคือทะเลที่จะหนีรอดได้ จึงได้รวบรวมทหารที่สนิทจำนวนหนึ่ง พร้อมครอบครัวและผู้คนลงเรือหนีเล็ดลอดออกสู่ทะเลในเวลากลางคืน มุ่งหน้าไปสู่เมืองไชยา เมื่อถึงเมืองไชยาได้ทราบข่าวว่า พระเจ้าตากสินได้ยึดเมืองไชยาไว้ได้เรียบร้อยแล้ว และสำเร็จโทษเจ้าเมือง ไชยาเสีย ได้แต่งตั้งให้ นายบุญชู เป็นปลัดเมือง รักษาการเมืองไชยา เมื่อขุนประจันศึกประชิด และพรรคพวกได้ทราบข่าวดังนั้นจึงหันหัวเรือกกลับ วิ่งรอนแรมมาเรื่อย จนกระทั่งเข้ามาหยุดอยู่ในบางแห่งหนึ่ง ห่างไกลจากผู้คน จึงให้พรรคพวกที่ติดตามมาขึ้นสำรวจพื้นที่ เห็นว่าเป็นที่เหมาะสม และปลอดภัยจากการติดตาม สามารถตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ได้ พื้นที่ทำเลเหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีทรัพยากรมากมายพอจะเลี้ยงผู้คนให้อยู่กันอย่างมีความสุขในระยะยาวได้เป็นอย่างดี และต่อมาในราวปีพุทธศักราช 2313 –2314 จึงได้สร้างบ้านเรือนถาวรขึ้น ในลักษณะทางไทยจำนวนห้าหลัง เป็นบ้านหลังใหญ่ให้พออยู่กับคนจำนวนมาก ต่อมาผู้คนจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านใหญ่” ชาวบ้านจึงตั้ง ขุนประจันศึกประชิด เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน “เรียกว่านายบ้าน” หลายปีต่อมา ชาวบ้านก็ได้เดินทางมาหาที่อยู่อาศัยเกิดชุมชนหมู่บ้านขึ้น หลายหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านก็เรียกชื่อไปตามภูมิประเทศที่มีอยู่เป็นเครื่องหมายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านปลายคลอง ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะสมัยนั้นคลองตัน คลองไปสุดที่ตรงนั้นพอดี จึงเรียกว่าปลายคลอง ต่อมาได้ขุดคลองให้ทะลุแม่น้ำตาปีในภายหลัง จึงเรียกคลองตรงนั้นว่าคลองขุด ส่วนชุมชนหมู่บ้านบางไผ่ในสมัยนั้นเป็นดงไม้ไผ่ จึงเรียกว่า หมู่บ้านบางไผ่ ส่วนหมู่บ้านบางยางกับหมู่บ้านบางตะเคียน (บางเคียน) ก็มีสภาพเช่นเดียวกัน คือมีต้นยางใหญ่เป็นป่าใหญ่ จึงเรียกว่าหมู่บ้านบางยาง มีต้นตะเคียนใหญ่มีป่าใหญ่ จึงเรียกว่าหมู่บ้านบางตะเคียน (บางเคียน) มาจนทุกวันนี้ ตำบลบางใบไม้เป็นตำบลที่ตั้งห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่ตั้งตำบลมีลำคลองเป็นจำนวนมาก สองข้างเป็นป่าไม้ เบญจพรรณ ในลำคลองจะมีใบไม้ลอยทับทมกันน้ำขึ้นลงไม่สะดวก เมื่อมีการตั้งตำบลหมู่บ้าน ตำบลบางใบไม้ สืบเนื่องจากในลำคลองมีใบไม้มากนั้นเอง เป็นชุมชนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับขนานนามว่า “คลองร้อยสาย” ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ชุมชนชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองและมีเอกลักษณ์วิถีไทยแบบดั้งเดิม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีธรรมชาติสองฝั่งคลองที่เต็มไปด้วยพืชน้ำและต้นจาก ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพประมงและทำสวน การคมนาคมเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่มาของคำว่า “คลองร้อยสาย” ข้อมูลตำบลบางใบไม้ พื้นที่ตำบลบางใบไม้ ประมาณ 10.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,337.5 ไร่ การปกครองแบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 250 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 922 ครัวเรือน ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลบางใบไม้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางไทร, ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ ติดต่อ แม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพหลักของประชาชน ทำสวนมะพร้าว, สวนผลไม้, ประมง, รับจ้าง, รับราชการ และสวนปาล์มน้ำมัน การพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง การศึกษา 1. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนวัดบางใบไม้ 2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนวัดบางใบไม้ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 3. ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ศูนย์วัดบางใบไม้ สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด 1 แห่ง วัดบางใบไม้ - ศาลเจ้า 1 แห่ง สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใบไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านบางไผ่ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตราการมีและใช้ส้วมราดร้อยละ 99 ส่วนที่ 2 1. พื้นที่การปกครองในความรับผิดชอบ 10.14 ตารางกิโลเมตร รวม 5 หมู่บ้าน - จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีบางส่วน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านเบิดล่าง - หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหญ่ - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เต็มหมู่บ้าน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง - หมู่ที่ 4 บ้านบางไผ่ - หมู่ที่ 5 บ้านบางยาง 2. จำนวนประชากรในความปกครอง 2,678 คน แยกเป็นชาย 1,275 คน หญิง 1,403 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 931 ครัวเรือน หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ ชาย หญิง 1 บ้านเบิดล่าง 321 345 666 196 2 บ้านคลองใหญ่ 118 152 270 144 3 บ้านปลายคลอง 357 365 722 249 4 บ้านบางไผ่ 180 223 403 150 5 บ้านบางยาง 299 318 617 192 รวม 1,275 1,403 2,678 931 ส่วนที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2561 กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ 1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เม.ย. 60 วัดบางใบไม้ 2. งานลอยกระทง พ.ย.60 วัดบางใบไม้ 3. งานชักพระประเพณี ต.ค. 60 ม.1-5 4. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งปี วัดบางใบไม้ 5 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน เขตพื้นที่ -ท่องเที่ยวเชิงเกษตร -ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดทั้งปี ต.บางใบไม้ 6.ตลาดน้ำประชารัฐ ทุกวันอาทิตย์ ต.บางใบไม้


JOKER123
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560    อ่าน 3836 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.